ALT Linux Girar Builder robot reports
 help / color / mirror / Atom feed
* [#340139] FAILED del=boost1.83.0
@ 2024-02-09 6:31 Girar awaiter (iv)
 2024-02-09 19:01 ` [#340139] FAILED (try 2) del=boost1.83.0 Girar awaiter (iv)
          ` (3 more replies)
 0 siblings, 4 replies; 5+ messages in thread
From: Girar awaiter (iv) @ 2024-02-09 6:31 UTC (permalink / raw)
 To: Ivan Melnikov
 Cc: Pavel Vainerman, Andrey Cherepanov, Dmitry Derjavin,
	girar-builder-sisyphus, Pavel Shilovsky, Yuri Sedunov,
	sisyphus-incominger, Evgeny Sinelnikov, Ilya Mashkin,
	Hihin Ruslan, Anton V. Boyarshinov, Artem Zolochevskiy,
	Mikhail Tergoev, Vitaly Lipatov, Sergey V. Turchin,
	Denis Medvedev, Michael Shigorin, Evgeniy Kukhtinov,
	Andrew A. Vasilyev, Sergey Bolshakov, Vladislav Zavjalov,
	Egor Ignatov, Anton Farygin, Alexey Shabalin, Daniel Zagaynov,
	Anton Midyukov, Leontiy Volodin, Konstantin A. Lepikhov,
	Nazarov Denis, python, Alexander Burmatov, Arseny Maslennikov,
	Igor Vlasenko, Mikhail Efremov, Artyom Bystrov, Pavel Skrylev,
	Fr. Br. George, Nikolay A. Fetisov

https://git.altlinux.org/tasks/340139/logs/events.1.1.log^ permalink raw reply	[flat|nested] 5+ messages in thread

* [#340139] FAILED (try 2) del=boost1.83.0
 2024-02-09 6:31 [#340139] FAILED del=boost1.83.0 Girar awaiter (iv)
@ 2024-02-09 19:01 ` Girar awaiter (iv)
 2024-02-10 11:39 ` [#340139] FAILED (try 3) del=boost1.83.0 Girar awaiter (iv)
          ` (2 subsequent siblings)
 3 siblings, 0 replies; 5+ messages in thread
From: Girar awaiter (iv) @ 2024-02-09 19:01 UTC (permalink / raw)
 To: Ivan Melnikov
 Cc: Pavel Vainerman, Andrey Cherepanov, Dmitry Derjavin,
	girar-builder-sisyphus, Pavel Shilovsky, Yuri Sedunov,
	sisyphus-incominger, Evgeny Sinelnikov, Ilya Mashkin,
	Hihin Ruslan, Anton V. Boyarshinov, Artem Zolochevskiy,
	Mikhail Tergoev, Vitaly Lipatov, Sergey V. Turchin,
	Denis Medvedev, Michael Shigorin, Evgeniy Kukhtinov,
	Sergey Bolshakov, Vladislav Zavjalov, Egor Ignatov,
	Anton Farygin, Alexey Shabalin, Daniel Zagaynov, Anton Midyukov,
	Leontiy Volodin, Konstantin A. Lepikhov, Nazarov Denis, python,
	Alexander Burmatov, Igor Vlasenko, Mikhail Efremov,
	Artyom Bystrov, Pavel Skrylev, Fr. Br. George,
	Nikolay A. Fetisov

https://git.altlinux.org/tasks/340139/logs/events.2.1.log^ permalink raw reply	[flat|nested] 5+ messages in thread

* [#340139] FAILED (try 3) del=boost1.83.0
 2024-02-09 6:31 [#340139] FAILED del=boost1.83.0 Girar awaiter (iv)
 2024-02-09 19:01 ` [#340139] FAILED (try 2) del=boost1.83.0 Girar awaiter (iv)
@ 2024-02-10 11:39 ` Girar awaiter (iv)
 2024-02-12 8:22 ` [#340139] FAILED (try 4) del=boost1.83.0 Girar awaiter (iv)
 2024-02-27 16:14 ` [#340139] FAILED (try 5) del=boost1.83.0 Girar awaiter (iv)
 3 siblings, 0 replies; 5+ messages in thread
From: Girar awaiter (iv) @ 2024-02-10 11:39 UTC (permalink / raw)
 To: Ivan Melnikov
 Cc: Pavel Vainerman, girar-builder-sisyphus, Egor Ignatov,
	Anton Farygin, Alexey Shabalin, sisyphus-incominger,
	Evgeny Sinelnikov

https://git.altlinux.org/tasks/340139/logs/events.3.1.log

2024-Feb-10 11:37:16 :: task #340139 for sisyphus resumed by iv:
2024-Feb-10 11:37:16 :: message: remove compat package
#100 delete boost1.83.0
2024-Feb-10 11:37:19 :: build check OK
2024-Feb-10 11:37:20 :: noarch check OK
2024-Feb-10 11:37:22 :: plan: src +0 -1 =18999, aarch64 +0 -76 =31859, armh +0 -72 =29684, i586 +0 -76 =31467, ppc64le +0 -72 =30954, x86_64 +0 -76 =32763
2024-Feb-10 11:38:07 :: patched apt indices
2024-Feb-10 11:38:20 :: created next repo
2024-Feb-10 11:38:29 :: duplicate provides check OK
	x86_64: NEW unmet dependencies detected:
 blender#4.0.2-alt0.4:sisyphus+333513.113200.79.1@1705102022           libboost_locale.so.1.83.0()(64bit) >= set:mizDDg853Mbl7TqqvT9dZjVaWAmwAiVLu1
 blender#4.0.2-alt0.4:sisyphus+333513.113200.79.1@1705102022           libboost_python312.so.1.83.0()(64bit) >= set:mgGgZuYy54MhMLHBuZa1LMi5Abdq67ZpbZmEqzCAoxjY800ZFiZhiZjM8tiIXIMPH2kyzeNmvh8wdw1SDkfk949VHjylG1
 blender-debuginfo#4.0.2-alt0.4:sisyphus+333513.113200.79.1@1705102022      debug64(libboost_locale.so.1.83.0)
 blender-debuginfo#4.0.2-alt0.4:sisyphus+333513.113200.79.1@1705102022      debug64(libboost_python312.so.1.83.0)
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985              libboost_filesystem.so.1.83.0()(64bit) >= set:liRy72fWV8cDkYjq
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985              libboost_iostreams.so.1.83.0()(64bit) >= set:lhZdd5yR7zwqxmrp3aTvEledl9JYd
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985              libboost_program_options.so.1.83.0()(64bit) >= set:mhpNFSHBHGjSeQCksKcHXUqwGvjv11H28KPZhhGDAqli7ZxZ4NHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8ZztZy2hm5X0
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985         debug64(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985         debug64(libboost_iostreams.so.1.83.0)
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985         debug64(libboost_program_options.so.1.83.0)
 fcitx5-chinese-addons#5.1.1-alt1_1:sisyphus+331381.100.1.1@1696958993      libboost_iostreams.so.1.83.0()(64bit) >= set:lhZdd5yR7zwqxmrp4MmBjjli1
 fcitx5-chinese-addons-debuginfo#5.1.1-alt1_1:sisyphus+331381.100.1.1@1696958993 debug64(libboost_iostreams.so.1.83.0)
 galera-garbd#26.4.16-alt1:sisyphus+334799.100.1.1@1700568249           libboost_program_options.so.1.83.0()(64bit) >= set:mhdgLsltOSxS8JH6EWTQngMG0yXIv4Fui0QMzHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8Zz5VK35kNe
 galera-garbd-debuginfo#26.4.16-alt1:sisyphus+334799.100.1.1@1700568249      debug64(libboost_program_options.so.1.83.0)
 libwt#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356151               libboost_filesystem.so.1.83.0()(64bit) >= set:ljWHP3KClq9
 libwt#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356151               libboost_thread.so.1.83.0()(64bit) >= set:kgrAblynl0JEJ1zfhDDZcpUdo
 libwt-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356151          debug64(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 libwt-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356151          debug64(libboost_thread.so.1.83.0)
 libwt-http#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356151             libboost_program_options.so.1.83.0()(64bit) >= set:mgpNFSHOlrCgQDsBhcMoutTNtp5JZbTYyPGm1NtOfykf9Gl1QNf7f3T5ttZFrE29gDjmDzLhbG5UbbuvuPT35Go7
 libwt-http-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356151        debug64(libboost_program_options.so.1.83.0)
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985              libboost_filesystem.so.1.83.0()(64bit) >= set:liRy76rQZIBV8cDkmL7lJ2
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985              libboost_iostreams.so.1.83.0()(64bit) >= set:lhZdd5yR7zwqxmrp3aTvEledl9JYd
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985              libboost_program_options.so.1.83.0()(64bit) >= set:mhpNFSHBHGjSeQCksKcHXUqwGvjv11H28KPZhhGDAqli7ZxZ4NHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8ZztZy2hm5X0
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985         debug64(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985         debug64(libboost_iostreams.so.1.83.0)
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985         debug64(libboost_program_options.so.1.83.0)
 slicer#5.2.2-alt1:sisyphus+338408.300.3.3@1705773366               libboost_serialization.so.1.83.0()(64bit)
 slicer-debuginfo#5.2.2-alt1:sisyphus+338408.300.3.3@1705773366          debug64(libboost_serialization.so.1.83.0)
	i586: NEW unmet dependencies detected:
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985              libboost_filesystem.so.1.83.0 >= set:liRy72fWV8cDkYjq
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985              libboost_iostreams.so.1.83.0 >= set:lhZdd6tZLtxGRx9CWM1ZjQaDCGAmZm0
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985              libboost_program_options.so.1.83.0 >= set:mhpNFSHBHGjSeQCksKcHXUqwGvjv11H28KPZhhGDAqli7ZxZ4NHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8ZztZy2hm5X0
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985         debug(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985         debug(libboost_iostreams.so.1.83.0)
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985         debug(libboost_program_options.so.1.83.0)
 fcitx5-chinese-addons#5.1.1-alt1_1:sisyphus+331381.100.1.1@1696958998      libboost_iostreams.so.1.83.0 >= set:lhZdd6tZLtxGRx9Ci1Iledl95
 fcitx5-chinese-addons-debuginfo#5.1.1-alt1_1:sisyphus+331381.100.1.1@1696958998 debug(libboost_iostreams.so.1.83.0)
 galera-garbd#26.4.16-alt1:sisyphus+334799.100.1.1@1700568254           libboost_program_options.so.1.83.0 >= set:mhdgLsltOSxS8JH6EWTQngMG0yXIv4Fui0QMzHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8Zz5VK35kNe
 galera-garbd-debuginfo#26.4.16-alt1:sisyphus+334799.100.1.1@1700568254      debug(libboost_program_options.so.1.83.0)
 libwt#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356163               libboost_filesystem.so.1.83.0 >= set:ljWHP3KClq9
 libwt#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356163               libboost_thread.so.1.83.0 >= set:kgrAblynl0JEJ1zfhDDZcpUdo
 libwt-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356163          debug(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 libwt-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356163          debug(libboost_thread.so.1.83.0)
 libwt-http#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356163             libboost_program_options.so.1.83.0 >= set:mgpNFSHOlrCgQDsBhcMoutTNtp5JZbTYyPGm1NtOfykf9Gl1QNf7f3T5ttZFrE29gDjmDzLhbG5UbbuvuPT35Go7
 libwt-http-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356163        debug(libboost_program_options.so.1.83.0)
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985              libboost_filesystem.so.1.83.0 >= set:liRy76rQZIBV8cDkmL7lJ2
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985              libboost_iostreams.so.1.83.0 >= set:lhZdd6tZLtxGRx9CWM1ZjQaDCGAmZm0
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985              libboost_program_options.so.1.83.0 >= set:mhpNFSHBHGjSeQCksKcHXUqwGvjv11H28KPZhhGDAqli7ZxZ4NHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8ZztZy2hm5X0
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985         debug(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985         debug(libboost_iostreams.so.1.83.0)
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985         debug(libboost_program_options.so.1.83.0)
 slicer#5.2.2-alt1:sisyphus+338408.300.3.3@1705773813               libboost_serialization.so.1.83.0
 slicer-debuginfo#5.2.2-alt1:sisyphus+338408.300.3.3@1705773813          debug(libboost_serialization.so.1.83.0)
	aarch64: NEW unmet dependencies detected:
 blender#4.0.2-alt0.4:sisyphus+333513.113200.79.1@1705124346           libboost_locale.so.1.83.0()(64bit) >= set:mizDDg853Mbl7TqqvT9dZjVaWAmwAiVLu1
 blender#4.0.2-alt0.4:sisyphus+333513.113200.79.1@1705124346           libboost_python312.so.1.83.0()(64bit) >= set:mgGgZuYy54MhMLHBuZa1LMi5Abdq67ZpbZmEqzCAoxjY800ZFiZhiZjM8tiIXIMPH2kyzeNmvh8wdw1SDkfk949VHjylG1
 blender-debuginfo#4.0.2-alt0.4:sisyphus+333513.113200.79.1@1705124346      debug64(libboost_locale.so.1.83.0)
 blender-debuginfo#4.0.2-alt0.4:sisyphus+333513.113200.79.1@1705124346      debug64(libboost_python312.so.1.83.0)
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360070              libboost_filesystem.so.1.83.0()(64bit) >= set:liRy72fWV8cDkYjq
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360070              libboost_iostreams.so.1.83.0()(64bit) >= set:lhZdd5yR7zwqxmrp3aTvEledl9JYd
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360070              libboost_program_options.so.1.83.0()(64bit) >= set:mhpNFSHBHGjSeQCksKcHXUqwGvjv11H28KPZhhGDAqli7ZxZ4NHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8ZztZy2hm5X0
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360070         debug64(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360070         debug64(libboost_iostreams.so.1.83.0)
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360070         debug64(libboost_program_options.so.1.83.0)
 fcitx5-chinese-addons#5.1.1-alt1_1:sisyphus+331381.100.1.1@1696959041      libboost_iostreams.so.1.83.0()(64bit) >= set:lhZdd5yR7zwqxmrp4MmBjjli1
 fcitx5-chinese-addons-debuginfo#5.1.1-alt1_1:sisyphus+331381.100.1.1@1696959041 debug64(libboost_iostreams.so.1.83.0)
 galera-garbd#26.4.16-alt1:sisyphus+334799.100.1.1@1700568299           libboost_program_options.so.1.83.0()(64bit) >= set:mhdgLsltOSxS8JH6EWTQngMG0yXIv4Fui0QMzHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8Zz5VK35kNe
 galera-garbd-debuginfo#26.4.16-alt1:sisyphus+334799.100.1.1@1700568299      debug64(libboost_program_options.so.1.83.0)
 libwt#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356261               libboost_filesystem.so.1.83.0()(64bit) >= set:ljWHP3KClq9
 libwt#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356261               libboost_thread.so.1.83.0()(64bit) >= set:kgrAblynl0JEJ1zfhDDZcpUdo
 libwt-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356261          debug64(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 libwt-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356261          debug64(libboost_thread.so.1.83.0)
 libwt-http#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356261             libboost_program_options.so.1.83.0()(64bit) >= set:mgpNFSHOlrCgQDsBhcMoutTNtp5JZbTYyPGm1NtOfykf9Gl1QNf7f3T5ttZFrE29gDjmDzLhbG5UbbuvuPT35Go7
 libwt-http-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356261        debug64(libboost_program_options.so.1.83.0)
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360070              libboost_filesystem.so.1.83.0()(64bit) >= set:liRy76rQZIBV8cDkmL7lJ2
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360070              libboost_iostreams.so.1.83.0()(64bit) >= set:lhZdd5yR7zwqxmrp3aTvEledl9JYd
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360070              libboost_program_options.so.1.83.0()(64bit) >= set:mhpNFSHBHGjSeQCksKcHXUqwGvjv11H28KPZhhGDAqli7ZxZ4NHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8ZztZy2hm5X0
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360070         debug64(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360070         debug64(libboost_iostreams.so.1.83.0)
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360070         debug64(libboost_program_options.so.1.83.0)
 slicer#5.2.2-alt1:sisyphus+338408.300.3.3@1705777292               libboost_serialization.so.1.83.0()(64bit)
 slicer-debuginfo#5.2.2-alt1:sisyphus+338408.300.3.3@1705777292          debug64(libboost_serialization.so.1.83.0)
	ppc64le: NEW unmet dependencies detected:
 blender#4.0.2-alt0.4:sisyphus+333513.113200.79.1@1705121271           libboost_locale.so.1.83.0()(64bit) >= set:mizDDg853Mbl7TqqvT9dZjVaWAmwAiVLu1
 blender-debuginfo#4.0.2-alt0.4:sisyphus+333513.113200.79.1@1705121271      debug64(libboost_locale.so.1.83.0)
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360036              libboost_filesystem.so.1.83.0()(64bit) >= set:liRy72fWV8cDkYjq
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360036              libboost_iostreams.so.1.83.0()(64bit) >= set:lhZdd5yR7zwqxmrp3aTvEledl9JYd
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360036              libboost_program_options.so.1.83.0()(64bit) >= set:mhpNFSHBHGjSeQCksKcHXUqwGvjv11H28KPZhhGDAqli7ZxZ4NHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8ZztZy2hm5X0
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360036         debug64(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360036         debug64(libboost_iostreams.so.1.83.0)
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360036         debug64(libboost_program_options.so.1.83.0)
 fcitx5-chinese-addons#5.1.1-alt1_1:sisyphus+331381.100.1.1@1696959052      libboost_iostreams.so.1.83.0()(64bit) >= set:lhZdd5yR7zwqxmrp4MmBjjli1
 fcitx5-chinese-addons-debuginfo#5.1.1-alt1_1:sisyphus+331381.100.1.1@1696959052 debug64(libboost_iostreams.so.1.83.0)
 galera-garbd#26.4.16-alt1:sisyphus+334799.100.1.1@1700568293           libboost_program_options.so.1.83.0()(64bit) >= set:mhdgLsltOSxS8JH6EWTQngMG0yXIv4Fui0QMzHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8Zz5VK35kNe
 galera-garbd-debuginfo#26.4.16-alt1:sisyphus+334799.100.1.1@1700568293      debug64(libboost_program_options.so.1.83.0)
 libwt#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356257               libboost_filesystem.so.1.83.0()(64bit) >= set:ljWHP3KClq9
 libwt#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356257               libboost_thread.so.1.83.0()(64bit) >= set:kgrAblynl0JEJ1zfhDDZcpUdo
 libwt-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356257          debug64(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 libwt-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356257          debug64(libboost_thread.so.1.83.0)
 libwt-http#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356257             libboost_program_options.so.1.83.0()(64bit) >= set:mgpNFSHOlrCgQDsBhcMoutTNtp5JZbTYyPGm1NtOfykf9Gl1QNf7f3T5ttZFrE29gDjmDzLhbG5UbbuvuPT35Go7
 libwt-http-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356257        debug64(libboost_program_options.so.1.83.0)
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360036              libboost_filesystem.so.1.83.0()(64bit) >= set:liRy76rQZIBV8cDkmL7lJ2
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360036              libboost_iostreams.so.1.83.0()(64bit) >= set:lhZdd5yR7zwqxmrp3aTvEledl9JYd
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360036              libboost_program_options.so.1.83.0()(64bit) >= set:mhpNFSHBHGjSeQCksKcHXUqwGvjv11H28KPZhhGDAqli7ZxZ4NHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8ZztZy2hm5X0
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360036         debug64(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360036         debug64(libboost_iostreams.so.1.83.0)
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360036         debug64(libboost_program_options.so.1.83.0)
 slicer#5.2.2-alt1:sisyphus+338408.300.3.3@1705777052               libboost_serialization.so.1.83.0()(64bit)
 slicer-debuginfo#5.2.2-alt1:sisyphus+338408.300.3.3@1705777052          debug64(libboost_serialization.so.1.83.0)
	armh: NEW unmet dependencies detected:
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360084              libboost_filesystem.so.1.83.0 >= set:liRy72fWV8cDkYjq
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360084              libboost_iostreams.so.1.83.0 >= set:lhZdd6tZLtxGRx9CWM1ZjQaDCGAmZm0
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360084              libboost_program_options.so.1.83.0 >= set:mhpNFSHBHGjSeQCksKcHXUqwGvjv11H28KPZhhGDAqli7ZxZ4NHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8ZztZy2hm5X0
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360084         debug(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360084         debug(libboost_iostreams.so.1.83.0)
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360084         debug(libboost_program_options.so.1.83.0)
 fcitx5-chinese-addons#5.1.1-alt1_1:sisyphus+331381.100.1.1@1696959097      libboost_iostreams.so.1.83.0 >= set:lhZdd6tZLtxGRx9Ci1Iledl95
 fcitx5-chinese-addons-debuginfo#5.1.1-alt1_1:sisyphus+331381.100.1.1@1696959097 debug(libboost_iostreams.so.1.83.0)
 galera-garbd#26.4.16-alt1:sisyphus+334799.100.1.1@1700568339           libboost_program_options.so.1.83.0 >= set:mhdgLsltOSxS8JH6EWTQngMG0yXIv4Fui0QMzHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8Zz5VK35kNe
 galera-garbd-debuginfo#26.4.16-alt1:sisyphus+334799.100.1.1@1700568339      debug(libboost_program_options.so.1.83.0)
 libwt#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356363               libboost_filesystem.so.1.83.0 >= set:ljWHP3KClq9
 libwt#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356363               libboost_thread.so.1.83.0 >= set:kgrAblynl0JEJ1zfhDDZcpUdo
 libwt-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356363          debug(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 libwt-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356363          debug(libboost_thread.so.1.83.0)
 libwt-http#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356363             libboost_program_options.so.1.83.0 >= set:mgpNFSHOlrCgQDsBhcMoutTNtp5JZbTYyPGm1NtOfykf9Gl1QNf7f3T5ttZFrE29gDjmDzLhbG5UbbuvuPT35Go7
 libwt-http-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356363        debug(libboost_program_options.so.1.83.0)
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360084              libboost_filesystem.so.1.83.0 >= set:liRy76rQZIBV8cDkmL7lJ2
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360084              libboost_iostreams.so.1.83.0 >= set:lhZdd6tZLtxGRx9CWM1ZjQaDCGAmZm0
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360084              libboost_program_options.so.1.83.0 >= set:mhpNFSHBHGjSeQCksKcHXUqwGvjv11H28KPZhhGDAqli7ZxZ4NHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8ZztZy2hm5X0
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360084         debug(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360084         debug(libboost_iostreams.so.1.83.0)
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360084         debug(libboost_program_options.so.1.83.0)
	ACLs of affected packages (6):
 blender        egori rider @everybody
 fcitx5-chinese-addons @nobody
 galera         shaba @everybody
 libwt         pv @everybody
 schroot        sin @everybody
 slicer         rider @everybody
2024-Feb-10 11:39:07 :: unmets: x86_64 +28 -0 =28, i586 +24 -0 =24, aarch64 +28 -0 =31, ppc64le +26 -0 =29, armh +22 -0 =29
2024-Feb-10 11:39:07 :: dependencies check FAILED
2024-Feb-10 11:39:07 :: task #340139 for sisyphus FAILED


^ permalink raw reply	[flat|nested] 5+ messages in thread

* [#340139] FAILED (try 4) del=boost1.83.0
 2024-02-09 6:31 [#340139] FAILED del=boost1.83.0 Girar awaiter (iv)
 2024-02-09 19:01 ` [#340139] FAILED (try 2) del=boost1.83.0 Girar awaiter (iv)
 2024-02-10 11:39 ` [#340139] FAILED (try 3) del=boost1.83.0 Girar awaiter (iv)
@ 2024-02-12 8:22 ` Girar awaiter (iv)
 2024-02-27 16:14 ` [#340139] FAILED (try 5) del=boost1.83.0 Girar awaiter (iv)
 3 siblings, 0 replies; 5+ messages in thread
From: Girar awaiter (iv) @ 2024-02-12 8:22 UTC (permalink / raw)
 To: Ivan Melnikov
 Cc: Pavel Vainerman, girar-builder-sisyphus, Egor Ignatov,
	Anton Farygin, Alexey Shabalin, sisyphus-incominger,
	Evgeny Sinelnikov

https://git.altlinux.org/tasks/340139/logs/events.4.1.log

2024-Feb-12 08:21:06 :: task #340139 for sisyphus resumed by iv:
2024-Feb-12 08:21:06 :: message: remove compat package
#100 delete boost1.83.0
2024-Feb-12 08:21:09 :: build check OK
2024-Feb-12 08:21:09 :: noarch check OK
2024-Feb-12 08:21:12 :: plan: src +0 -1 =19009, aarch64 +0 -76 =31871, armh +0 -72 =29696, i586 +0 -76 =31477, ppc64le +0 -72 =30968, x86_64 +0 -76 =32773
2024-Feb-12 08:21:57 :: patched apt indices
2024-Feb-12 08:22:10 :: created next repo
2024-Feb-12 08:22:19 :: duplicate provides check OK
	x86_64: NEW unmet dependencies detected:
 blender#4.0.2-alt0.4:sisyphus+333513.113200.79.1@1705102022           libboost_locale.so.1.83.0()(64bit) >= set:mizDDg853Mbl7TqqvT9dZjVaWAmwAiVLu1
 blender#4.0.2-alt0.4:sisyphus+333513.113200.79.1@1705102022           libboost_python312.so.1.83.0()(64bit) >= set:mgGgZuYy54MhMLHBuZa1LMi5Abdq67ZpbZmEqzCAoxjY800ZFiZhiZjM8tiIXIMPH2kyzeNmvh8wdw1SDkfk949VHjylG1
 blender-debuginfo#4.0.2-alt0.4:sisyphus+333513.113200.79.1@1705102022      debug64(libboost_locale.so.1.83.0)
 blender-debuginfo#4.0.2-alt0.4:sisyphus+333513.113200.79.1@1705102022      debug64(libboost_python312.so.1.83.0)
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985              libboost_filesystem.so.1.83.0()(64bit) >= set:liRy72fWV8cDkYjq
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985              libboost_iostreams.so.1.83.0()(64bit) >= set:lhZdd5yR7zwqxmrp3aTvEledl9JYd
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985              libboost_program_options.so.1.83.0()(64bit) >= set:mhpNFSHBHGjSeQCksKcHXUqwGvjv11H28KPZhhGDAqli7ZxZ4NHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8ZztZy2hm5X0
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985         debug64(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985         debug64(libboost_iostreams.so.1.83.0)
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985         debug64(libboost_program_options.so.1.83.0)
 fcitx5-chinese-addons#5.1.1-alt1_1:sisyphus+331381.100.1.1@1696958993      libboost_iostreams.so.1.83.0()(64bit) >= set:lhZdd5yR7zwqxmrp4MmBjjli1
 fcitx5-chinese-addons-debuginfo#5.1.1-alt1_1:sisyphus+331381.100.1.1@1696958993 debug64(libboost_iostreams.so.1.83.0)
 galera-garbd#26.4.16-alt1:sisyphus+334799.100.1.1@1700568249           libboost_program_options.so.1.83.0()(64bit) >= set:mhdgLsltOSxS8JH6EWTQngMG0yXIv4Fui0QMzHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8Zz5VK35kNe
 galera-garbd-debuginfo#26.4.16-alt1:sisyphus+334799.100.1.1@1700568249      debug64(libboost_program_options.so.1.83.0)
 libwt#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356151               libboost_filesystem.so.1.83.0()(64bit) >= set:ljWHP3KClq9
 libwt#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356151               libboost_thread.so.1.83.0()(64bit) >= set:kgrAblynl0JEJ1zfhDDZcpUdo
 libwt-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356151          debug64(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 libwt-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356151          debug64(libboost_thread.so.1.83.0)
 libwt-http#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356151             libboost_program_options.so.1.83.0()(64bit) >= set:mgpNFSHOlrCgQDsBhcMoutTNtp5JZbTYyPGm1NtOfykf9Gl1QNf7f3T5ttZFrE29gDjmDzLhbG5UbbuvuPT35Go7
 libwt-http-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356151        debug64(libboost_program_options.so.1.83.0)
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985              libboost_filesystem.so.1.83.0()(64bit) >= set:liRy76rQZIBV8cDkmL7lJ2
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985              libboost_iostreams.so.1.83.0()(64bit) >= set:lhZdd5yR7zwqxmrp3aTvEledl9JYd
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985              libboost_program_options.so.1.83.0()(64bit) >= set:mhpNFSHBHGjSeQCksKcHXUqwGvjv11H28KPZhhGDAqli7ZxZ4NHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8ZztZy2hm5X0
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985         debug64(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985         debug64(libboost_iostreams.so.1.83.0)
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985         debug64(libboost_program_options.so.1.83.0)
 slicer#5.2.2-alt1:sisyphus+338408.300.3.3@1705773366               libboost_serialization.so.1.83.0()(64bit)
 slicer-debuginfo#5.2.2-alt1:sisyphus+338408.300.3.3@1705773366          debug64(libboost_serialization.so.1.83.0)
	i586: NEW unmet dependencies detected:
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985              libboost_filesystem.so.1.83.0 >= set:liRy72fWV8cDkYjq
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985              libboost_iostreams.so.1.83.0 >= set:lhZdd6tZLtxGRx9CWM1ZjQaDCGAmZm0
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985              libboost_program_options.so.1.83.0 >= set:mhpNFSHBHGjSeQCksKcHXUqwGvjv11H28KPZhhGDAqli7ZxZ4NHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8ZztZy2hm5X0
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985         debug(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985         debug(libboost_iostreams.so.1.83.0)
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985         debug(libboost_program_options.so.1.83.0)
 fcitx5-chinese-addons#5.1.1-alt1_1:sisyphus+331381.100.1.1@1696958998      libboost_iostreams.so.1.83.0 >= set:lhZdd6tZLtxGRx9Ci1Iledl95
 fcitx5-chinese-addons-debuginfo#5.1.1-alt1_1:sisyphus+331381.100.1.1@1696958998 debug(libboost_iostreams.so.1.83.0)
 galera-garbd#26.4.16-alt1:sisyphus+334799.100.1.1@1700568254           libboost_program_options.so.1.83.0 >= set:mhdgLsltOSxS8JH6EWTQngMG0yXIv4Fui0QMzHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8Zz5VK35kNe
 galera-garbd-debuginfo#26.4.16-alt1:sisyphus+334799.100.1.1@1700568254      debug(libboost_program_options.so.1.83.0)
 libwt#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356163               libboost_filesystem.so.1.83.0 >= set:ljWHP3KClq9
 libwt#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356163               libboost_thread.so.1.83.0 >= set:kgrAblynl0JEJ1zfhDDZcpUdo
 libwt-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356163          debug(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 libwt-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356163          debug(libboost_thread.so.1.83.0)
 libwt-http#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356163             libboost_program_options.so.1.83.0 >= set:mgpNFSHOlrCgQDsBhcMoutTNtp5JZbTYyPGm1NtOfykf9Gl1QNf7f3T5ttZFrE29gDjmDzLhbG5UbbuvuPT35Go7
 libwt-http-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356163        debug(libboost_program_options.so.1.83.0)
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985              libboost_filesystem.so.1.83.0 >= set:liRy76rQZIBV8cDkmL7lJ2
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985              libboost_iostreams.so.1.83.0 >= set:lhZdd6tZLtxGRx9CWM1ZjQaDCGAmZm0
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985              libboost_program_options.so.1.83.0 >= set:mhpNFSHBHGjSeQCksKcHXUqwGvjv11H28KPZhhGDAqli7ZxZ4NHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8ZztZy2hm5X0
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985         debug(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985         debug(libboost_iostreams.so.1.83.0)
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985         debug(libboost_program_options.so.1.83.0)
 slicer#5.2.2-alt1:sisyphus+338408.300.3.3@1705773813               libboost_serialization.so.1.83.0
 slicer-debuginfo#5.2.2-alt1:sisyphus+338408.300.3.3@1705773813          debug(libboost_serialization.so.1.83.0)
	aarch64: NEW unmet dependencies detected:
 blender#4.0.2-alt0.4:sisyphus+333513.113200.79.1@1705124346           libboost_locale.so.1.83.0()(64bit) >= set:mizDDg853Mbl7TqqvT9dZjVaWAmwAiVLu1
 blender#4.0.2-alt0.4:sisyphus+333513.113200.79.1@1705124346           libboost_python312.so.1.83.0()(64bit) >= set:mgGgZuYy54MhMLHBuZa1LMi5Abdq67ZpbZmEqzCAoxjY800ZFiZhiZjM8tiIXIMPH2kyzeNmvh8wdw1SDkfk949VHjylG1
 blender-debuginfo#4.0.2-alt0.4:sisyphus+333513.113200.79.1@1705124346      debug64(libboost_locale.so.1.83.0)
 blender-debuginfo#4.0.2-alt0.4:sisyphus+333513.113200.79.1@1705124346      debug64(libboost_python312.so.1.83.0)
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360070              libboost_filesystem.so.1.83.0()(64bit) >= set:liRy72fWV8cDkYjq
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360070              libboost_iostreams.so.1.83.0()(64bit) >= set:lhZdd5yR7zwqxmrp3aTvEledl9JYd
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360070              libboost_program_options.so.1.83.0()(64bit) >= set:mhpNFSHBHGjSeQCksKcHXUqwGvjv11H28KPZhhGDAqli7ZxZ4NHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8ZztZy2hm5X0
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360070         debug64(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360070         debug64(libboost_iostreams.so.1.83.0)
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360070         debug64(libboost_program_options.so.1.83.0)
 fcitx5-chinese-addons#5.1.1-alt1_1:sisyphus+331381.100.1.1@1696959041      libboost_iostreams.so.1.83.0()(64bit) >= set:lhZdd5yR7zwqxmrp4MmBjjli1
 fcitx5-chinese-addons-debuginfo#5.1.1-alt1_1:sisyphus+331381.100.1.1@1696959041 debug64(libboost_iostreams.so.1.83.0)
 galera-garbd#26.4.16-alt1:sisyphus+334799.100.1.1@1700568299           libboost_program_options.so.1.83.0()(64bit) >= set:mhdgLsltOSxS8JH6EWTQngMG0yXIv4Fui0QMzHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8Zz5VK35kNe
 galera-garbd-debuginfo#26.4.16-alt1:sisyphus+334799.100.1.1@1700568299      debug64(libboost_program_options.so.1.83.0)
 libwt#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356261               libboost_filesystem.so.1.83.0()(64bit) >= set:ljWHP3KClq9
 libwt#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356261               libboost_thread.so.1.83.0()(64bit) >= set:kgrAblynl0JEJ1zfhDDZcpUdo
 libwt-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356261          debug64(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 libwt-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356261          debug64(libboost_thread.so.1.83.0)
 libwt-http#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356261             libboost_program_options.so.1.83.0()(64bit) >= set:mgpNFSHOlrCgQDsBhcMoutTNtp5JZbTYyPGm1NtOfykf9Gl1QNf7f3T5ttZFrE29gDjmDzLhbG5UbbuvuPT35Go7
 libwt-http-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356261        debug64(libboost_program_options.so.1.83.0)
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360070              libboost_filesystem.so.1.83.0()(64bit) >= set:liRy76rQZIBV8cDkmL7lJ2
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360070              libboost_iostreams.so.1.83.0()(64bit) >= set:lhZdd5yR7zwqxmrp3aTvEledl9JYd
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360070              libboost_program_options.so.1.83.0()(64bit) >= set:mhpNFSHBHGjSeQCksKcHXUqwGvjv11H28KPZhhGDAqli7ZxZ4NHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8ZztZy2hm5X0
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360070         debug64(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360070         debug64(libboost_iostreams.so.1.83.0)
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360070         debug64(libboost_program_options.so.1.83.0)
 slicer#5.2.2-alt1:sisyphus+338408.300.3.3@1705777292               libboost_serialization.so.1.83.0()(64bit)
 slicer-debuginfo#5.2.2-alt1:sisyphus+338408.300.3.3@1705777292          debug64(libboost_serialization.so.1.83.0)
	ppc64le: NEW unmet dependencies detected:
 blender#4.0.2-alt0.4:sisyphus+333513.113200.79.1@1705121271           libboost_locale.so.1.83.0()(64bit) >= set:mizDDg853Mbl7TqqvT9dZjVaWAmwAiVLu1
 blender-debuginfo#4.0.2-alt0.4:sisyphus+333513.113200.79.1@1705121271      debug64(libboost_locale.so.1.83.0)
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360036              libboost_filesystem.so.1.83.0()(64bit) >= set:liRy72fWV8cDkYjq
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360036              libboost_iostreams.so.1.83.0()(64bit) >= set:lhZdd5yR7zwqxmrp3aTvEledl9JYd
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360036              libboost_program_options.so.1.83.0()(64bit) >= set:mhpNFSHBHGjSeQCksKcHXUqwGvjv11H28KPZhhGDAqli7ZxZ4NHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8ZztZy2hm5X0
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360036         debug64(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360036         debug64(libboost_iostreams.so.1.83.0)
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360036         debug64(libboost_program_options.so.1.83.0)
 fcitx5-chinese-addons#5.1.1-alt1_1:sisyphus+331381.100.1.1@1696959052      libboost_iostreams.so.1.83.0()(64bit) >= set:lhZdd5yR7zwqxmrp4MmBjjli1
 fcitx5-chinese-addons-debuginfo#5.1.1-alt1_1:sisyphus+331381.100.1.1@1696959052 debug64(libboost_iostreams.so.1.83.0)
 galera-garbd#26.4.16-alt1:sisyphus+334799.100.1.1@1700568293           libboost_program_options.so.1.83.0()(64bit) >= set:mhdgLsltOSxS8JH6EWTQngMG0yXIv4Fui0QMzHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8Zz5VK35kNe
 galera-garbd-debuginfo#26.4.16-alt1:sisyphus+334799.100.1.1@1700568293      debug64(libboost_program_options.so.1.83.0)
 libwt#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356257               libboost_filesystem.so.1.83.0()(64bit) >= set:ljWHP3KClq9
 libwt#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356257               libboost_thread.so.1.83.0()(64bit) >= set:kgrAblynl0JEJ1zfhDDZcpUdo
 libwt-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356257          debug64(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 libwt-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356257          debug64(libboost_thread.so.1.83.0)
 libwt-http#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356257             libboost_program_options.so.1.83.0()(64bit) >= set:mgpNFSHOlrCgQDsBhcMoutTNtp5JZbTYyPGm1NtOfykf9Gl1QNf7f3T5ttZFrE29gDjmDzLhbG5UbbuvuPT35Go7
 libwt-http-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356257        debug64(libboost_program_options.so.1.83.0)
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360036              libboost_filesystem.so.1.83.0()(64bit) >= set:liRy76rQZIBV8cDkmL7lJ2
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360036              libboost_iostreams.so.1.83.0()(64bit) >= set:lhZdd5yR7zwqxmrp3aTvEledl9JYd
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360036              libboost_program_options.so.1.83.0()(64bit) >= set:mhpNFSHBHGjSeQCksKcHXUqwGvjv11H28KPZhhGDAqli7ZxZ4NHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8ZztZy2hm5X0
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360036         debug64(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360036         debug64(libboost_iostreams.so.1.83.0)
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360036         debug64(libboost_program_options.so.1.83.0)
 slicer#5.2.2-alt1:sisyphus+338408.300.3.3@1705777052               libboost_serialization.so.1.83.0()(64bit)
 slicer-debuginfo#5.2.2-alt1:sisyphus+338408.300.3.3@1705777052          debug64(libboost_serialization.so.1.83.0)
	armh: NEW unmet dependencies detected:
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360084              libboost_filesystem.so.1.83.0 >= set:liRy72fWV8cDkYjq
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360084              libboost_iostreams.so.1.83.0 >= set:lhZdd6tZLtxGRx9CWM1ZjQaDCGAmZm0
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360084              libboost_program_options.so.1.83.0 >= set:mhpNFSHBHGjSeQCksKcHXUqwGvjv11H28KPZhhGDAqli7ZxZ4NHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8ZztZy2hm5X0
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360084         debug(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360084         debug(libboost_iostreams.so.1.83.0)
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360084         debug(libboost_program_options.so.1.83.0)
 fcitx5-chinese-addons#5.1.1-alt1_1:sisyphus+331381.100.1.1@1696959097      libboost_iostreams.so.1.83.0 >= set:lhZdd6tZLtxGRx9Ci1Iledl95
 fcitx5-chinese-addons-debuginfo#5.1.1-alt1_1:sisyphus+331381.100.1.1@1696959097 debug(libboost_iostreams.so.1.83.0)
 galera-garbd#26.4.16-alt1:sisyphus+334799.100.1.1@1700568339           libboost_program_options.so.1.83.0 >= set:mhdgLsltOSxS8JH6EWTQngMG0yXIv4Fui0QMzHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8Zz5VK35kNe
 galera-garbd-debuginfo#26.4.16-alt1:sisyphus+334799.100.1.1@1700568339      debug(libboost_program_options.so.1.83.0)
 libwt#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356363               libboost_filesystem.so.1.83.0 >= set:ljWHP3KClq9
 libwt#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356363               libboost_thread.so.1.83.0 >= set:kgrAblynl0JEJ1zfhDDZcpUdo
 libwt-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356363          debug(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 libwt-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356363          debug(libboost_thread.so.1.83.0)
 libwt-http#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356363             libboost_program_options.so.1.83.0 >= set:mgpNFSHOlrCgQDsBhcMoutTNtp5JZbTYyPGm1NtOfykf9Gl1QNf7f3T5ttZFrE29gDjmDzLhbG5UbbuvuPT35Go7
 libwt-http-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356363        debug(libboost_program_options.so.1.83.0)
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360084              libboost_filesystem.so.1.83.0 >= set:liRy76rQZIBV8cDkmL7lJ2
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360084              libboost_iostreams.so.1.83.0 >= set:lhZdd6tZLtxGRx9CWM1ZjQaDCGAmZm0
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360084              libboost_program_options.so.1.83.0 >= set:mhpNFSHBHGjSeQCksKcHXUqwGvjv11H28KPZhhGDAqli7ZxZ4NHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8ZztZy2hm5X0
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360084         debug(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360084         debug(libboost_iostreams.so.1.83.0)
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360084         debug(libboost_program_options.so.1.83.0)
	ACLs of affected packages (6):
 blender        egori rider @everybody
 fcitx5-chinese-addons @nobody
 galera         shaba @everybody
 libwt         pv @everybody
 schroot        sin @everybody
 slicer         rider @everybody
2024-Feb-12 08:22:56 :: unmets: x86_64 +28 -0 =28, i586 +24 -0 =24, aarch64 +28 -0 =31, ppc64le +26 -0 =29, armh +22 -0 =29
2024-Feb-12 08:22:56 :: dependencies check FAILED
2024-Feb-12 08:22:56 :: task #340139 for sisyphus FAILED


^ permalink raw reply	[flat|nested] 5+ messages in thread

* [#340139] FAILED (try 5) del=boost1.83.0
 2024-02-09 6:31 [#340139] FAILED del=boost1.83.0 Girar awaiter (iv)
          ` (2 preceding siblings ...)
 2024-02-12 8:22 ` [#340139] FAILED (try 4) del=boost1.83.0 Girar awaiter (iv)
@ 2024-02-27 16:14 ` Girar awaiter (iv)
 3 siblings, 0 replies; 5+ messages in thread
From: Girar awaiter (iv) @ 2024-02-27 16:14 UTC (permalink / raw)
 To: Ivan Melnikov
 Cc: Pavel Vainerman, girar-builder-sisyphus, sisyphus-incominger,
	Alexey Shabalin, Evgeny Sinelnikov

https://git.altlinux.org/tasks/340139/logs/events.5.1.log

2024-Feb-27 16:12:46 :: task #340139 for sisyphus resumed by iv:
2024-Feb-27 16:12:46 :: message: remove compat package
#100 delete boost1.83.0
2024-Feb-27 16:12:49 :: build check OK
2024-Feb-27 16:12:49 :: noarch check OK
2024-Feb-27 16:12:52 :: plan: src +0 -1 =19043, aarch64 +0 -76 =31951, armh +0 -72 =29760, i586 +0 -76 =31528, ppc64le +0 -72 =31039, x86_64 +0 -76 =32841
2024-Feb-27 16:13:37 :: patched apt indices
2024-Feb-27 16:13:50 :: created next repo
2024-Feb-27 16:14:00 :: duplicate provides check OK
	x86_64: NEW unmet dependencies detected:
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985         libboost_filesystem.so.1.83.0()(64bit) >= set:liRy72fWV8cDkYjq
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985         libboost_iostreams.so.1.83.0()(64bit) >= set:lhZdd5yR7zwqxmrp3aTvEledl9JYd
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985         libboost_program_options.so.1.83.0()(64bit) >= set:mhpNFSHBHGjSeQCksKcHXUqwGvjv11H28KPZhhGDAqli7ZxZ4NHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8ZztZy2hm5X0
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985    debug64(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985    debug64(libboost_iostreams.so.1.83.0)
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985    debug64(libboost_program_options.so.1.83.0)
 galera-garbd#26.4.16-alt1:sisyphus+334799.100.1.1@1700568249      libboost_program_options.so.1.83.0()(64bit) >= set:mhdgLsltOSxS8JH6EWTQngMG0yXIv4Fui0QMzHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8Zz5VK35kNe
 galera-garbd-debuginfo#26.4.16-alt1:sisyphus+334799.100.1.1@1700568249 debug64(libboost_program_options.so.1.83.0)
 libwt#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356151           libboost_filesystem.so.1.83.0()(64bit) >= set:ljWHP3KClq9
 libwt#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356151           libboost_thread.so.1.83.0()(64bit) >= set:kgrAblynl0JEJ1zfhDDZcpUdo
 libwt-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356151      debug64(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 libwt-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356151      debug64(libboost_thread.so.1.83.0)
 libwt-http#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356151        libboost_program_options.so.1.83.0()(64bit) >= set:mgpNFSHOlrCgQDsBhcMoutTNtp5JZbTYyPGm1NtOfykf9Gl1QNf7f3T5ttZFrE29gDjmDzLhbG5UbbuvuPT35Go7
 libwt-http-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356151   debug64(libboost_program_options.so.1.83.0)
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985         libboost_filesystem.so.1.83.0()(64bit) >= set:liRy76rQZIBV8cDkmL7lJ2
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985         libboost_iostreams.so.1.83.0()(64bit) >= set:lhZdd5yR7zwqxmrp3aTvEledl9JYd
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985         libboost_program_options.so.1.83.0()(64bit) >= set:mhpNFSHBHGjSeQCksKcHXUqwGvjv11H28KPZhhGDAqli7ZxZ4NHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8ZztZy2hm5X0
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985    debug64(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985    debug64(libboost_iostreams.so.1.83.0)
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985    debug64(libboost_program_options.so.1.83.0)
	i586: NEW unmet dependencies detected:
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985         libboost_filesystem.so.1.83.0 >= set:liRy72fWV8cDkYjq
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985         libboost_iostreams.so.1.83.0 >= set:lhZdd6tZLtxGRx9CWM1ZjQaDCGAmZm0
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985         libboost_program_options.so.1.83.0 >= set:mhpNFSHBHGjSeQCksKcHXUqwGvjv11H28KPZhhGDAqli7ZxZ4NHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8ZztZy2hm5X0
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985    debug(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985    debug(libboost_iostreams.so.1.83.0)
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985    debug(libboost_program_options.so.1.83.0)
 galera-garbd#26.4.16-alt1:sisyphus+334799.100.1.1@1700568254      libboost_program_options.so.1.83.0 >= set:mhdgLsltOSxS8JH6EWTQngMG0yXIv4Fui0QMzHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8Zz5VK35kNe
 galera-garbd-debuginfo#26.4.16-alt1:sisyphus+334799.100.1.1@1700568254 debug(libboost_program_options.so.1.83.0)
 libwt#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356163           libboost_filesystem.so.1.83.0 >= set:ljWHP3KClq9
 libwt#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356163           libboost_thread.so.1.83.0 >= set:kgrAblynl0JEJ1zfhDDZcpUdo
 libwt-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356163      debug(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 libwt-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356163      debug(libboost_thread.so.1.83.0)
 libwt-http#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356163        libboost_program_options.so.1.83.0 >= set:mgpNFSHOlrCgQDsBhcMoutTNtp5JZbTYyPGm1NtOfykf9Gl1QNf7f3T5ttZFrE29gDjmDzLhbG5UbbuvuPT35Go7
 libwt-http-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356163   debug(libboost_program_options.so.1.83.0)
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985         libboost_filesystem.so.1.83.0 >= set:liRy76rQZIBV8cDkmL7lJ2
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985         libboost_iostreams.so.1.83.0 >= set:lhZdd6tZLtxGRx9CWM1ZjQaDCGAmZm0
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985         libboost_program_options.so.1.83.0 >= set:mhpNFSHBHGjSeQCksKcHXUqwGvjv11H28KPZhhGDAqli7ZxZ4NHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8ZztZy2hm5X0
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985    debug(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985    debug(libboost_iostreams.so.1.83.0)
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692359985    debug(libboost_program_options.so.1.83.0)
	aarch64: NEW unmet dependencies detected:
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360070         libboost_filesystem.so.1.83.0()(64bit) >= set:liRy72fWV8cDkYjq
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360070         libboost_iostreams.so.1.83.0()(64bit) >= set:lhZdd5yR7zwqxmrp3aTvEledl9JYd
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360070         libboost_program_options.so.1.83.0()(64bit) >= set:mhpNFSHBHGjSeQCksKcHXUqwGvjv11H28KPZhhGDAqli7ZxZ4NHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8ZztZy2hm5X0
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360070    debug64(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360070    debug64(libboost_iostreams.so.1.83.0)
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360070    debug64(libboost_program_options.so.1.83.0)
 galera-garbd#26.4.16-alt1:sisyphus+334799.100.1.1@1700568299      libboost_program_options.so.1.83.0()(64bit) >= set:mhdgLsltOSxS8JH6EWTQngMG0yXIv4Fui0QMzHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8Zz5VK35kNe
 galera-garbd-debuginfo#26.4.16-alt1:sisyphus+334799.100.1.1@1700568299 debug64(libboost_program_options.so.1.83.0)
 libwt#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356261           libboost_filesystem.so.1.83.0()(64bit) >= set:ljWHP3KClq9
 libwt#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356261           libboost_thread.so.1.83.0()(64bit) >= set:kgrAblynl0JEJ1zfhDDZcpUdo
 libwt-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356261      debug64(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 libwt-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356261      debug64(libboost_thread.so.1.83.0)
 libwt-http#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356261        libboost_program_options.so.1.83.0()(64bit) >= set:mgpNFSHOlrCgQDsBhcMoutTNtp5JZbTYyPGm1NtOfykf9Gl1QNf7f3T5ttZFrE29gDjmDzLhbG5UbbuvuPT35Go7
 libwt-http-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356261   debug64(libboost_program_options.so.1.83.0)
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360070         libboost_filesystem.so.1.83.0()(64bit) >= set:liRy76rQZIBV8cDkmL7lJ2
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360070         libboost_iostreams.so.1.83.0()(64bit) >= set:lhZdd5yR7zwqxmrp3aTvEledl9JYd
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360070         libboost_program_options.so.1.83.0()(64bit) >= set:mhpNFSHBHGjSeQCksKcHXUqwGvjv11H28KPZhhGDAqli7ZxZ4NHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8ZztZy2hm5X0
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360070    debug64(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360070    debug64(libboost_iostreams.so.1.83.0)
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360070    debug64(libboost_program_options.so.1.83.0)
	ppc64le: NEW unmet dependencies detected:
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360036         libboost_filesystem.so.1.83.0()(64bit) >= set:liRy72fWV8cDkYjq
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360036         libboost_iostreams.so.1.83.0()(64bit) >= set:lhZdd5yR7zwqxmrp3aTvEledl9JYd
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360036         libboost_program_options.so.1.83.0()(64bit) >= set:mhpNFSHBHGjSeQCksKcHXUqwGvjv11H28KPZhhGDAqli7ZxZ4NHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8ZztZy2hm5X0
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360036    debug64(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360036    debug64(libboost_iostreams.so.1.83.0)
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360036    debug64(libboost_program_options.so.1.83.0)
 galera-garbd#26.4.16-alt1:sisyphus+334799.100.1.1@1700568293      libboost_program_options.so.1.83.0()(64bit) >= set:mhdgLsltOSxS8JH6EWTQngMG0yXIv4Fui0QMzHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8Zz5VK35kNe
 galera-garbd-debuginfo#26.4.16-alt1:sisyphus+334799.100.1.1@1700568293 debug64(libboost_program_options.so.1.83.0)
 libwt#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356257           libboost_filesystem.so.1.83.0()(64bit) >= set:ljWHP3KClq9
 libwt#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356257           libboost_thread.so.1.83.0()(64bit) >= set:kgrAblynl0JEJ1zfhDDZcpUdo
 libwt-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356257      debug64(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 libwt-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356257      debug64(libboost_thread.so.1.83.0)
 libwt-http#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356257        libboost_program_options.so.1.83.0()(64bit) >= set:mgpNFSHOlrCgQDsBhcMoutTNtp5JZbTYyPGm1NtOfykf9Gl1QNf7f3T5ttZFrE29gDjmDzLhbG5UbbuvuPT35Go7
 libwt-http-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356257   debug64(libboost_program_options.so.1.83.0)
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360036         libboost_filesystem.so.1.83.0()(64bit) >= set:liRy76rQZIBV8cDkmL7lJ2
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360036         libboost_iostreams.so.1.83.0()(64bit) >= set:lhZdd5yR7zwqxmrp3aTvEledl9JYd
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360036         libboost_program_options.so.1.83.0()(64bit) >= set:mhpNFSHBHGjSeQCksKcHXUqwGvjv11H28KPZhhGDAqli7ZxZ4NHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8ZztZy2hm5X0
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360036    debug64(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360036    debug64(libboost_iostreams.so.1.83.0)
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360036    debug64(libboost_program_options.so.1.83.0)
	armh: NEW unmet dependencies detected:
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360084         libboost_filesystem.so.1.83.0 >= set:liRy72fWV8cDkYjq
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360084         libboost_iostreams.so.1.83.0 >= set:lhZdd6tZLtxGRx9CWM1ZjQaDCGAmZm0
 dchroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360084         libboost_program_options.so.1.83.0 >= set:mhpNFSHBHGjSeQCksKcHXUqwGvjv11H28KPZhhGDAqli7ZxZ4NHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8ZztZy2hm5X0
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360084    debug(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360084    debug(libboost_iostreams.so.1.83.0)
 dchroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360084    debug(libboost_program_options.so.1.83.0)
 galera-garbd#26.4.16-alt1:sisyphus+334799.100.1.1@1700568339      libboost_program_options.so.1.83.0 >= set:mhdgLsltOSxS8JH6EWTQngMG0yXIv4Fui0QMzHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8Zz5VK35kNe
 galera-garbd-debuginfo#26.4.16-alt1:sisyphus+334799.100.1.1@1700568339 debug(libboost_program_options.so.1.83.0)
 libwt#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356363           libboost_filesystem.so.1.83.0 >= set:ljWHP3KClq9
 libwt#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356363           libboost_thread.so.1.83.0 >= set:kgrAblynl0JEJ1zfhDDZcpUdo
 libwt-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356363      debug(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 libwt-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356363      debug(libboost_thread.so.1.83.0)
 libwt-http#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356363        libboost_program_options.so.1.83.0 >= set:mgpNFSHOlrCgQDsBhcMoutTNtp5JZbTYyPGm1NtOfykf9Gl1QNf7f3T5ttZFrE29gDjmDzLhbG5UbbuvuPT35Go7
 libwt-http-debuginfo#4.5.0-alt4:sisyphus+327388.100.1.1@1692356363   debug(libboost_program_options.so.1.83.0)
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360084         libboost_filesystem.so.1.83.0 >= set:liRy76rQZIBV8cDkmL7lJ2
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360084         libboost_iostreams.so.1.83.0 >= set:lhZdd6tZLtxGRx9CWM1ZjQaDCGAmZm0
 schroot#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360084         libboost_program_options.so.1.83.0 >= set:mhpNFSHBHGjSeQCksKcHXUqwGvjv11H28KPZhhGDAqli7ZxZ4NHXtKxaA2BBJZaAR5Ssxyl8ZztZy2hm5X0
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360084    debug(libboost_filesystem.so.1.83.0)
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360084    debug(libboost_iostreams.so.1.83.0)
 schroot-debuginfo#1.6.10-alt2:sisyphus+327410.100.1.1@1692360084    debug(libboost_program_options.so.1.83.0)
	ACLs of affected packages (3):
 galera  shaba @everybody
 libwt  pv @everybody
 schroot sin @everybody
2024-Feb-27 16:14:40 :: unmets: x86_64 +20 -0 =20, i586 +20 -0 =20, aarch64 +20 -0 =23, ppc64le +20 -0 =23, armh +20 -0 =27
2024-Feb-27 16:14:40 :: dependencies check FAILED
2024-Feb-27 16:14:40 :: task #340139 for sisyphus FAILED


^ permalink raw reply	[flat|nested] 5+ messages in thread

end of thread, other threads:[~2024-02-27 16:14 UTC | newest]

Thread overview: 5+ messages (download: mbox.gz / follow: Atom feed)
-- links below jump to the message on this page --
2024-02-09 6:31 [#340139] FAILED del=boost1.83.0 Girar awaiter (iv)
2024-02-09 19:01 ` [#340139] FAILED (try 2) del=boost1.83.0 Girar awaiter (iv)
2024-02-10 11:39 ` [#340139] FAILED (try 3) del=boost1.83.0 Girar awaiter (iv)
2024-02-12 8:22 ` [#340139] FAILED (try 4) del=boost1.83.0 Girar awaiter (iv)
2024-02-27 16:14 ` [#340139] FAILED (try 5) del=boost1.83.0 Girar awaiter (iv)

ALT Linux Girar Builder robot reports

This inbox may be cloned and mirrored by anyone:

	git clone --mirror http://lore.altlinux.org/sisyphus-incominger/0 sisyphus-incominger/git/0.git

	# If you have public-inbox 1.1+ installed, you may
	# initialize and index your mirror using the following commands:
	public-inbox-init -V2 sisyphus-incominger sisyphus-incominger/ http://lore.altlinux.org/sisyphus-incominger \
		sisyphus-incominger@lists.altlinux.org sisyphus-incominger@lists.altlinux.ru sisyphus-incominger@lists.altlinux.com
	public-inbox-index sisyphus-incominger

Example config snippet for mirrors.
Newsgroup available over NNTP:
	nntp://lore.altlinux.org/org.altlinux.lists.sisyphus-incominger


AGPL code for this site: git clone https://public-inbox.org/public-inbox.git